اخبار

کودکان و تجربه شکست

کودکان و تجربه شکست

كودكان اغلب فكر مي کنند قدرت ان را دارند كه از شكست خوردن اجتناب كنند. واقعيت اين است كه كودك […]

X