برگزاری امتحانات پایان ترم متوسطه اول

آزمون های پایان ترم دانش آموزان مقطع متوسطه به صورت حضوری و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی آغاز شد.

X