کودکان و تجربه شکست

كودكان اغلب فكر مي کنند قدرت ان را دارند كه از شكست خوردن اجتناب كنند.
واقعيت اين است كه كودك نياز دارد بياموزد كه بر كمال از دست داده خود سوگواري كند، شكست خود را بپذيرد، از اين ها درس بگيرد و رشد نمايد.
رشد كردن و بزرگ شدن هيچ راه ديگري ندارد يا شما اشتباهات خود را انكار مي كنيدو بارها و بارها زندگي خود را تكرار مي كنيد و يا آنها را مي پذیرید و بروي ان ها كار مي کنید.

✅درباره كارهاي نادرست كه خودتان در محل كار يا خانه انجام داده ايد صحبت كنيد.
✅ هنگامي كه يكي از اعضاي خانواده به كار نادرست يا بدون فكري كه شما انجام داده ايد اشاره ميكند، جبهه نگيريد.
✅مراقب باشيد اين عقيده را ايجاد نكنيد كه شما بخش هاي كامل و موثر او را بيشتر از بخش هاي ميانه و لغزش كننده او را دوست داريد.
✅ هنگامي كه داريد با دوستانتان درباره آنها صحبت مي کنید، در مورد چگونگي پذيرش شكست هاي آن ها در ميان موفقيت هايشان نيز جملاتي بگنجانيد.

X