برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی

مانور سراسری زلزله و ایمنی در تاریخ دوشنبه ۸ آذر ماه با هدف افزایش سطح آگاهی دانش آموزان در مورد زلزله و سایر پدیده های طبیعی و همچنین ایجاد آمادگی برای انجام واکنشهای صحیح و سریع در برابر زلزله در مدرسه برگزار شد.

X