بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید

براساس تصمیم گیری ستاد ملی کرونا مقرر شد سال تحصیلی جدید ( ۱۴۰۱-۱۴۰۰) از ابتدای مهر ماه به صورت مجازی آغاز شود و آموزش حضوری دانش آموزان تا فراهم شدن شرایط بهداشتی مناسب در مدارس به تعویق خواهد افتاد.

X