هوش موفق در مقابل هوش تحلیلی

نظام های آموزشی و تربیتی قویا به تواناییهای حافظه و تا حدودی توانایی های تحلیلی گرایش و توجه دارند و توانایی های خلاق و عملی دانش آموزان را تا حدود زیادی نادیده می گیرند. در فرهنگ ما نیز تأکید اولیاء و مدرسه بر حفظ دروس و کسب نمرات بالا است. در پيش بيني شكست افراد، گاهي به طور مشخص ، تفاوت هاي دانش آموزان دست كم گرفته می شود. بنابراین، معلمان باید تلاش کنند تا موفقیت هر دانش آموز را در مدرسه به حداکثر برسانند و بهترین روش آنها برای رسیدن به این هدف، ایجاد دامنه وسیعی از مهارت ها است به گونه ای که دانش آموزان امکان تلاش کردن با الگوهای متفاوتی از توانایی را داشته باشند و توانایی مهم و برجسته خود را کشف و بر آن تسلط یابند. در واقع ، این امکان را می توان از طریق آموزش هوش موفق و پرورش توانایی های سه گانه یعنی ؛ توانش تحلیلی ، خلاق و عملی در دانش آموزان ایجاد کرد.

✅هوش موفق چطور کسب و پرورش می یابد؟

با توانش کسب موفقیت با برجسته کردن نقاط قوت فردی و اصلاح نقاط ضعف از طریق برقراری توازن میان توانش های خلاق،عملی و تحلیلی و به منظور سازش با محیط یا شکل دهی و انتخاب آن حاصل می شود.

X