تغییر نام خیابان مدرسه

مه لقا ملاح از تبار آقا بزرگ ملاح و خدیجه افضل وزیری از صاحب منصبان عصر خود و ساکن خیابان دوم تختی است. او که بانویی ۱۰۴ ساله است بیش از نیمی از عمر پر برکتش را به خدمت به مردم و سرزمینش گذراند و به پاس خدمات بی دریغش به محیط زیست، شورای شهر تهران در دویست و هفتاد و نهمین جلسه با توجه به سابقه کاری ایشان،خیابان کامران را به نامش تغییر داد. ایشان اقدامات ارزنده ی فراوانی در کارنامه کاری خود دارند که آموزش محیط زیست به معلمان ، مربیان بهداشت و …. نیز بخشی از این فعالیت ها است. ایشان تغییر سبک زندگی و غیر مصرفی شدن را راه برون رفت از بسیاری از معضلات امروز و سلامت زیستن می دانند. برای این بزرگ بانو ارزوی تندرستی داریم.

X