اهمیت آموزش ریاضی در دوران کودکی

عدم آموزش ریاضی در کودکی و نوجوانی در عملکرد مغز تاثیر منفی دارد!
آموزش در دوران کودکی و نوجوانی بطور کلی روی عملکرد مغز تاثیر دارد ولی تابحال عدم آموزش یک درس خاص و تاثیر آن در بزرگسالی افراد مورد بررسی قرار نگرفته بود!
اخیرا پژوهشی انجام شده که نشان می دهد عدم آموزش ریاضی در کودکی و حتی عدم آموزش ریاضی در سن ۱۶ سالگی باعث تغییر در عملکرد مغز می‌شود و توانایی‌های افراد را کاهش می‌دهد .
حتی از لحاظ زیستی هم ترکیبات مغزی دچار تغییر می‌شوند!
نتیجه‌ی این پژوهش در واقع گوش زد ميکند ریاضی راحذف نکنید قطعا در بلند مدت تاثیرش را در مغز مشاهده می‌کنید .

X