حذفیات منابع آزمون دوره اول متوسطه

بخش‌های مطالعه آزاد یا حذفیات منابع آزمون دوره ی های اول و دوم متوسطه در شرایط قرمز کویید 19 برای سال تحصیلی 1400-1399منتشر شد.

(حذفیات ) کتاب های درسی دوره ی متوسطه اول در شرایط کرونایی در لینک زیر قابل مشاهده است.

http://www.talif.sch.ir/files/extract_file.php?file_id=1780

X