دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا برای امتحانات دانش آموزاندستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا برای امتحانات دانش آموزان


در این دستورالعمل آمده است:

تاکید به دانش آموزان و اولیای آنان برای همراه داشتن ماسک و جلوگیری از ورود دانش آموزان بدون ماسک به مدرسه

غربالگری دانش آموزان در درب ورود به مدرسه (ترجیحا از تب سنج دیجیتال و پالس اکسیمتر استفاده شود و در صورت نبود تجهیزات بنابر اظهارات خود دانش آموز) و جدا کردن افراد دارای علایم و مشکوک

برگزاری آزمون برای افراد دارای علایم به صورت مجزا و ارجاع آنان بعد از آزمون به مراکز معین بهداشتی ویا درمانی جهت تکمیل مراحل غربالگری

جلوگیری از تجمع و نزدیکی دانش آموزان در حیاط و داخل سالن امتحانات و تاکید به رعایت فاصله حداقل یک متری

گند زدایی دستگیره درب‌ها، دسته صندلی و سرویس‌های بهداشتی قبل از هر نوبت امتحانی و بعد از هر نوبت امتحان جهت امتحان بعدی

آموزش سرایداران و خدمه آموزش و پرورش در جهت گندزدایی صحیح و هدفمند انجام شود

سرویس‌های بهداشتی بایستی دارای صابون مایع بوده و به دانش آموزان تاکید شود بعد از خروج از جلسه آزمون بلافاصله دستهای خود را با آب و صابون به مدت ۲۰‌ثانیه بشوید و بلافاصله از مدرسه خارج و به سوی منزل حرکت کند

از ورود اولیا به حیاط مدرسه جهت کاهش تجمع جلوگیری گردد

به دانش آموزان تاکید شود که تمام مدتی که در مدرسه هستند ماسک خود را برندارند و دست به صورت خود مخصوصا اطراف بینی و دهان نزنند

از خوردن وآشامیدند در مدت امتحان حتی المقدور خوداری شود

مدیران مدارس از نیروی بیشتری جهت برگزاری امتحان و مراقبت‌های مذکور استفاده نمایند

اگر رعایت فاصله گذاری مناسب بین صندلی ها مقدور نیست از قبل پیش بینی و برنامه ریزی شود که از اماکن و مدارس بیشتری استفاده شود

وجود تهویه مناسب طبیعی(همه پنجره ها ودربها باز باشند) ویا مصنوعی برای جلسه امتحان ضروریست و مخصوصا اگر تعداد دانش آموزان زیاد باشند

خروج افراد از جلسه آزمون بایستی به صورت انفرادی و یکی یکی صورت گیرد در غیر اینصورت احتمال برخورد و تماس بین افراد افزایش می یابد.

X